اولین اردوی تفریحی کودکان در ماه مهر با هدف تقویت حس همکاری و تمرین رعایت نوبت در پارک گلریزان انجام شد و یک روز شاد وبه یاد ماندنی به ثبت رسید .