کسب رتبه علمی ( مرحله اول) در جشنواره نوجوان خوارزمی